Servizos Sociais

Rúa Marquesa do Pazo, 22                                                  Horario Atención ó Público:
36440 As Neves (Pontevedra)                                            Martes e Venres de 10 a 14
Telf: 986 667 134                                                                  Traballadora Social: Noelia Rodríguez Corbillón

e-mail: servizossociais@asneves.gal

Prestacións dentro do departamento

1.  Prestación de Información, orientación e asesoramento:

– Atención directa a consultas relativas a recursos e dereitos sociais de individuos familias ou grupos, realizando as oportunas xestións ou remitindo ós organismos pertinentes.

– Poñer a disposición de todos a información a través de edicións de folletos, carteis, celebración de charlas, conferencias, coloquios etc.

– Recollida e tratamento da información sobre as necesidades sociais, para planificación e priorizaciòn de recursos sociais.

– Realización de entrevistas individuais, familiares e grupais.

– Realización de visitas domiciliarias.

– Análise, interpretación e elaboración de informes sociais, emisión de dictámenes técnicos ou administrativos naqueles casos ou situacións-problema que o requiran.

2.  Prestación de promoción e cooperación social

– Asesoramento técnico ás asociacións que xa estean constituídas como tales, e as que se encontran en proceso de constitución.
– Elaboración de programas de acción social, tendo en conta as inquietudes e desexos dos distintos grupos sociais afectados.
– Realización de campañas de sensibilización en temas como o racismo, xenofobia, e cooperación social en xeral.
– Fomentar a creación de grupos de voluntariado social, entorno os distintos programas.

  1. Prestación de Axuda no fogar e apoio a unidade de convivencia:- Realización de entrevistas e visitas domiciliarias, para o coñecemento valoración e diagnostico dos casos que precisen deste servicio- Recollida e tratamento da información para unha planificación adecuada das actividades a desenrolar.- Selección e orientación da profesional Auxiliar domestica que prestará o servicio.- Seguimento continuado dos beneficiarios.

4. Prestación de prevención e inserción social:

-Análise e estudio de situacións susceptibles de ser orixe de marxinación da poboación considerada de risco en orde á planificación de accións de carácter preventivo.
– Tratamento de situacións-problema individuais e grupais

– Elaboración de programas priorizando aqueles que teñan unha vertente preventiva e de reinserción social de grupos ou individuos afectados por algún tipo de marxinación
En relación a esta prestación levaronse a cabo as seguintes actuacións. Algunhas financiadas pola Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, e outras a través do plan concertado.

– Técnicas de estudio para escolares con problemas de fracaso escolar (Programa de educación familiar)

– A atención infantil como medida preventiva de malos tratos (Programa de educación familiar)

– Curso de autoestima para menores (Programa educación familiar)

– O programa de integración para inmigrantes do cual se engade memoria amplia.

– Escola de pais (Programa de educación familiar)

– Programa de prevención de conductas esteriotipadas discriminativas e de perxuicio.