Privacidade

Privacidade e Protección de datos

Política de privacidade e RXPD

Informámoslle qué, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais (RXPD), e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que calqueira dos datos recabado por este medio ou que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado de Xestión Municipal do Concello das Neves.

LICITUDE DO TRATAMENTO: (RXPD e LOPDGDD)

ART. 6.1.e) O tratamento e necesario para o cumprimento dunha misión de interese público no exercicio dos poderes públicos conferidos o Responsible do Tratamento. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS-INTERESE PÚBLICO e ART. 8 de Tratamento de datos por obrigación legal, interés público ou exercicio de poderes públicos. LOPDGDD-INTERÉSE PÚBLICO.

ART. 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, para un ou varios fins específicos. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS- CONSENTIMENTO.

¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable do Tratamento: CONCELLO DAS NEVES
CIF: P3603400G
Enderezo Postal: Praza da Cristiandade, 1. As Neves. 36440 Pontevedra
Teléfono: 986 648 038
Correo electrónico: concello@asneves.gal

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto: Delia Pérez / Telf: 637 41 45 87 / deliapla@yahoo.es
Correo postal: Praza da Cristiandade, 1. As Neves. 36440 Pontevedra

¿Con que finalidade tratamos os seus datos?

Concello das Neves (en diante Responsible do Tratamento) trata a información obtida coa finalidade de poder xestionar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O tratamento dos datos farase o longo do tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

¿Existen decisións automatizadas?

Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Entendendo por iso calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa unha persoa.

Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns nas dependenzas de este Responsible de Tratamento -oficiña de Rexistro- ou nos medios electrónicos aquí reseñados.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o propio artígo 6.1.e) de que o tratamento e necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público e no exercicio de poderes públicos conferidos o Responsible do Tratamento.

Dar conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común e a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases del Réximen Local.

¿A que destinatarios se comunicaran os seus datos?

Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que esté o Aveiro da normativa legal.

Os prestadores de servizos externos quedarán encadrados dentro da clasificación de Encargados de Tratamento, establecendo as esixencial legais vixente para o compromiso acadado, dentro de este apartado reseñar que o Responsible de Tratamento ten contratada a ferramenta XESTIONA é asinado contrato de encargado de tratamento ca empresa prestadora do servizo, ademais diste poderán xurdir prestación de servizos necesarias para este Responsable do Tratamento e poderán darse outros encargados de tratamento necesarios para a xestión municipal ademáis dos anteriores, todos eles se fose o caso serán clasificados como encargados de tratamento, o que quedarán baixo as esixencias legais das obrigas para ambalas dúas partes deberán cumprir, en base as esixencias legais do RXPD e da LOPDGDD.

¿Cáles son os seus dereitos en relación cos datos facilitados ou achegados?

Voste, e en xeral calqueira interesado ten dereito, a obter información e saber se este Responsible de Tratamento está tratando os seus datos persoais ou non. E tamén, as persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, a saber cal e o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento.

Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc.)

Os interesados e interesadas teñen dereito, á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude.

Os interesados e interesadas poderán exercer o dereito, de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RXPD.

O afectado ou afectada pode exercer, o dereito de oposición ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a mercadotécnica directa.

O interesado ou interesada terá dereito á portabilidade e a obter os datos nun formato estructurado, de uso común e de lectura mecánica, o transmitilos a outro responsable do tratamento cando o tratamento este baseado no consentimento ou se execute por medios automatizados.

Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos apartados anteriores persoandose no Responsable de Tratamento: CONCELLO DAS NEVES en Praza da Cristiandade, 1. As Neves. 36440 Pontevedra ou dirixíndose por vía e-mail a: concello@asneves.gal , ditas solicitudes deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia o dereito que pretende exercer e acompañando esta de copia do seu DNI/NIF ou documento que o identifique.

Recordarlle tamén que no caso de que a licitude do tratamento dos seus datos sexa o amparado no ART. 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, para un ou varios fins específicos. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS- CONSENTIMENTO, ditto consentimento vostede poderá revocalo no intre que así o considere ou solicitanto a súa revocación a traveso dos medios indicados.

Lembre, que tamén poderá exercer os seus dereitos a traveso dos formularios dispoñibles na sede electrónica desta entidade https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1 ou remitindo un escrito por correo postal o
enderezo indicado do Responsable do Tratamento.

Trámite electrónico

Exercicio dos Dereitos de Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad ou Oposición en relación con
Datos de Carácter Persoal (ENLACES A FORMULARIOS)
https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1

Solicitude de Acceso á Información Pública polos Cidadáns

¿Cando pode exercer o dereito de reclamacións ante as Autoridades de Control?

oderá presentar reclamacións ante as Autoridades de Control en materia de Protección de Datos competentes, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

INFORMACIÓN RELATIVO O TRATAMENTO DE DATOS: ESQUEMA RESUMO DE R.A.T. XESTIÓN MUNICIPAL CONCELLO DAS NEVES

O xeito de informar establecemolo por capas, e por medio do presente facemos un resumo en canto o tratamento dos seús datos no “Rexistros de Actividas de Tratamento de Xestión Municipal do Concello das Neves”, que vostede pode consultar, se así o considera. Tamén pode consultar o resto de Rexistros de Tratamento que esta entidade pon a sua disposición.

Rexistro do Tratamento Rexistro de Actividades de Xestión Municipal
Responsable do Tratamiento CONCELLO DAS NEVES
CIF: P3603400G
Delegada Protección de Datos Doña Delia Pérez
deliapla@yahoo.es
Colectivos Persoas físicas, incluidos representantes de persoas xurídicas, que se dirixen o Concello ou teñen parte interesada nun expediente administrativo. Interesados e interesadas e afectados en xeral.
Categoría dos datos Datos de carácter identificativo.
Datos de representación, se fose o caso.
Datos relacionados ca solicitude presentada e documentación achegada.
Outros datos requeridos en función do procedemento administrative do que se trate.
Outros datos: económicos, taxas, sancións, unidade familiar ou aqueles encadrados dentro do expediente.
Categoría dos destinatarios Órganos administrative os que se dirixa a solicitude de acordo o previsto no art. 16 da Lei 39/2015.
Órganos de outras admnistración públicas que deban emitir informes sectoriais.
Aquelas Administración competentes ou Órganos Xudiciales.
Xunta de Galicia, Deputacións Provinciais e Outros.
Transferencia Internacional de datos Non están previstas
Prazos supresión Conservaranse o longo do prazo en base a normative esixible.
Medias de seguridade Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) do Cápitulo IV e Sección 1, Art. 24 e 25.
Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o ENS
Información e dereitos INFORMÁMOSLLE, que calquera dato recabado por este medio e que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento de Xestión Municipal denominado do Concello das Neves, o tratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o devandito servizo e únicamente para xestión municipal ou trámite do seu expediente. Se vostede desexa acadar máis información do tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode consultar nas dependencias de este Concello, así como exercer os seus dereitos: obter confirmación de si estamos tratando os seus datos, dereito de acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidad dos mesmos, opoñerse o tratamento e solicitar a limitación deste, tamén no caso de considerar que os seús dereitos non son atendidos a presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, poderá exercer os seús dereitos dirixindose a esta entidade en: Praza da Cristiandade, 1. As Neves. 36440 Pontevedra, ou por vía e-mail a: concello@asneves.gal ou a traveso da sede electronica do Concello. Ditas solicitudes deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia o dereito que pretende exercer e acompañando esta de copia do seu DNI/NIF ou documento que o identifique.
Entidade Responsable
Concello das Neves

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA E ENLACES DO SEU INTERESE

Poderá acceder á Política de Privacidade, Esquema Nacional de Seguridade e Política de Cookies nos seguintes
enlaces da sede electrónica do Concello das Neves:

Política de Privacidade: https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.0
Esquema Nacional de Seguridade: https://concelloasneves.sedelectronica.gal/ens.1
Política de Cookies: https://concelloasneves.sedelectronica.gal/cookies.2