Servizos sociais

Departamento de benestar social

Área de servizos sociais

Localización, contacto ou incidencias:

Horario de atención ao público:

 • Luns a venres de 9 a 14 horas

Prestacións do departamento

 1. Atención directa a consultas relativas a recursos e dereitos sociais de individuos familias ou grupos, realizando as oportunas xestións ou remitindo ós organismos pertinentes.
 2. Poñer a disposición de todos a información a través de edicións de folletos, carteis, celebración de charlas, conferencias, coloquios etc.
 3. Recollida e tratamento da información sobre as necesidades sociais, para planificación e priorizaciòn de recursos sociais.
 4. Realización de entrevistas individuais, familiares e grupais.
 5. Realización de visitas domiciliarias.
 6. Análise, interpretación e elaboración de informes sociais, emisión de dictámenes técnicos ou administrativos naqueles casos ou situacións-problema que o requiran.
 1. Asesoramento técnico ás asociacións que xa estean constituídas como tales, e as que se encontran en proceso de constitución.
 2. Elaboración de programas de acción social, tendo en conta as inquietudes e desexos dos distintos grupos sociais afectados.
 3. Realización de campañas de sensibilización en temas como o racismo, xenofobia, e cooperación social en xeral.
 4. Fomentar a creación de grupos de voluntariado social, entorno os distintos programas.
 1. Realización de entrevistas e visitas domiciliarias, para o coñecemento valoración e diagnostico dos casos que precisen deste servicio
 2. Recollida e tratamento da información para unha planificación adecuada das actividades a desenrolar.
 3. Selección e orientación da profesional Auxiliar domestica que prestará o servicio.
 4. Seguimento continuado dos beneficiarios.
Formulario de solicitude de axuda a domicilio
Documentación SAF
Informe saúde
Autorización AEAT
 1. Análise e estudio de situacións susceptibles de ser orixe de marxinación da poboación considerada de risco en orde á planificación de accións de carácter preventivo.
 2. Tratamento de situacións-problema individuais e grupais
 3. Elaboración de programas priorizando aqueles que teñan unha vertente preventiva e de reinserción social de grupos ou individuos afectados por algún tipo de marxinación
  • En relación a esta prestación levaronse a cabo as seguintes actuacións. Algunhas financiadas pola Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, e outras a través do plan concertado.
 4. Técnicas de estudio para escolares con problemas de fracaso escolar (Programa de educación familiar)
 5. A atención infantil como medida preventiva de malos tratos (Programa de educación familiar)
 6. Curso de autoestima para menores (Programa educación familiar)
 7. O programa de integración para inmigrantes do cual se engade memoria amplia.
 8. Escola de pais (Programa de educación familiar)
 9. Programa de prevención de conductas esteriotipadas discriminativas e de perxuicio.

O Servizo de Atención temperá e un conxunto de intervencións dirixidas a poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu entorno. Ten por obxectivo dar resposta, o antes posible, ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos do desenrolo ou en risco de padecelo.

Circular informativa

Todas as novas desta área

Para novas anteriores ao 1/01/2022, PREME AQUÍ